Informatie over het herroepingsrecht

Verbruikers hebben volgens de volgende regels het recht op herroeping, waarbij de verbruiker elke natuurlijke persoon is, die een rechtshandeling uitvoert met doeleinden, die hoofdzakelijk noch tot zijn commerciële noch zijn zelfstandige beroepswerkzaamheden behoren:

Informatie over het herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U heeft het recht, binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden deze overeenkomst te herroepen.

De termijn voor het herroepingsrecht bedraagt veertien dagen vanaf de dag, waarom u of een door u benoemde derde, die niet de transporteur is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, moet u ons (SIMBA-DICKIE-Vertriebs GmbH, Werkstraße 1, D-90765 Fürth, telefoon: +49 (0)911 - 9765 - 100, E-mail: service@simba-dickie.com) door middel van een eenduidige verklaring (bijvoorbeeld met een via de post verstuurde brief, een fax of e-mail) over uw beslissing, deze overeenkomst te herroepen, informeren. U kunt hiervoor het meegeleverde voorbeeldformulier voor de herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Alternatief kunt u uw verklaring tot herroeping ook op onze website elektronisch invullen en toesturen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij u onmiddellijk (bijvoorbeeld per e-mail) een bevestiging over de ontvangst van een dergelijke herroeping sturen.

Om de termijn voor de herroeping te waarborgen, is het voldoende dat u de mededeling voor het gebruik maken van het herroepingsrecht voor afloop van de termijn voor het herroepingsrecht verstuurt.

Gevolgen van een herroeping
Als u deze overeenkomst wilt herroepen, moeten wij u alle betalingen, die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van aanvullende kosten, die resulteren uit uw keuze voor een andere manier van levering dan de door ons aangeboden, meest gunstige standaard levering), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag terugbetalen, waarop wij de mededeling over uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen. Wij maken voor deze vergoeding gebruik van dezelfde betalingsmethode, die u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij wij uitdrukkelijk iets anders zijn overeengekomen met ; in dit geval wordt voor deze vergoeding kosten in rekening gebracht. Wij kunnen de vergoeding weigeren, totdat wij de goederen weer hebben ontvangen of totdat u heeft bewezen dat u de goederen heeft geretourneerd, afhankelijk van wat er als eerste gebeurt.

U dient de goederen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag, waarop u ons over de herroeping van de overeenkomst heeft geïnformeerd, aan ons te retourneren of te overhandigen. De termijn wordt nageleefd, als u de goederen voor afloop van de termijn van veertien dagen verstuurt.

De kosten voor het retourneren gaan voor uw rekening.

U hoeft een eventuele waardevermindering van de goederen alleen te betalen, als deze waardevermindering wordt veroorzaakt door een niet noodzakelijke omgang tijdens het controleren van de toestand, eigenschappen en werking van de goederen.

Einde van de informatie over het herroepingsrecht

Algemene informatie
Vermijd alstublieft beschadigingen en verontreinigingen aan de goederen. Retourneer de goederen zo mogelijk in de originele verpakking met al het toebehoor en met alle onderdelen van de verpakking. Gebruik indien nodig een beschermende oververpakking. Als de originele verpakking niet meer in uw bezit is, dient u met een geschikte verpakking voor voldoende bescherming tegen transportbeschadigingen te zorgen.
Stuur de goederen alstublieft niet ongefrankeerd terug.
Houd er rekening mee dat de voorheen genoemde punten 1-2 geen voorwaarde voor de doeltreffende uitoefening van het herroepingsrecht vormen.

Hier kunt u het voorbeeldformulier voor de herroeping downloaden: Herroepingsformulier.pdf