Pouczenie o odwołaniu

Konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z poniższymi przepisami, przy czym konsumentem jest każda osoba fizyczna zawierająca transakcję prawną w celu, który w przeważającej mierze nie może być przypisany ani do jej działalności gospodarczej, ani do jej niezależnej działalności zawodowej:

Pouczenie o odwołaniu

Prawo do odwołania

Użytkownik ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym użytkownik lub wskazana przez użytkownika osoba trzecia, niebędąca przewoźnikiem, odebrali lub weszli w posiadanie ostatniego towaru.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, użytkownik musi poinformować nas (SIMBA-DICKIE-Vertriebs GmbH, Werkstraße 1, 90765 Fürth, tel: 0911 - 9765 - 100, E-Mail: service@simba-dickie.com) poprzez wyraźne oświadczenie (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. W tym celu można skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, który jednak nie jest obowiązkowy.

Alternatywnie, oświadczenie o odstąpieniu od umowy można również wypełnić i przesłać drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej. Jeśli użytkownik skorzysta z tej opcji, niezwłocznie prześlemy mu potwierdzenie otrzymania takiego oświadczenia (np. pocztą elektroniczną).

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odwołania przed upływem terminu tego odwołania.

Konsekwencje odwołania
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy musimy zwrócić wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrano inny rodzaj dostawy niż najtańsza oferowana przez nas standardowa dostawa), niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o odstąpieniu od niniejszej umowy. W ramach zwrotu płatności stosujemy ten sam środek płatniczy, który zastosowano w trakcie pierwotnej transakcji, chyba, że z klientem został jednoznacznie uzgodniony inny środek; w żadnym wypadku nie zostaną naliczone opłaty z powodu zwrotu tej płatności. Możemy odmówić zwrotu środków do momentu otrzymania zwracanych towarów lub przedłożenia dowodu o ich odesłaniu, w zależności od tego, co wystąpi szybciej.

Towary należy zwrócić lub przekazać nam niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie czternastu dni od dnia poinformowania nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest dotrzymany, jeśli towar zostanie wysłany przed upływem czternastu dni.

Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty przesyłki zwrotnej.

Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty za utratę wartości towarów tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarami, które nie jest konieczne do sprawdzenia jakości, cech i funkcjonowania towarów.

Koniec pouczenia o odwołaniu

Ogólne wskazówki
Proszę unikać uszkodzeń i zabrudzeń towaru. Jeśli to możliwe, prosimy o zwrot towaru w oryginalnym opakowaniu, ze wszystkimi akcesoriami i częściami składowymi opakowania. W razie potrzeby należy użyć opakowania ochronnego. Jeśli nie posiadasz już oryginalnego opakowania, zapewnij odpowiednią ochronę przed uszkodzeniami w transporcie, używając odpowiedniego opakowania.
Jeśli to możliwe, prosimy nie odsyłać do nas towaru w formie niezapłaconej przesyłki.
Należy pamiętać, że wyżej wymienione punkty 1-2 nie są warunkiem koniecznym do skutecznego skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy.

Wzór formularza odstąpienia od umowy można pobrać tutaj: formularz odstąpienia od umowy.pdf